Algemene Voorwaarden

1. Mijn gegevens

 

Baduhenna Music
Baukje de Boer
De Moesmate 11
7206 AC Zutphen
info@baduhenna-music.com
06-46630628

KvK nr:  68945876
BTW nr: NL001461194B05

Rek.nr.: NL79 TRIO 0338.7044.77 t.n.v. Baduhenna Music, Zutphen

2. Definities
Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een workshop, training of cursus.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Baukje de Boer een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Baukje de Boer en haar klant en/of opdrachtgever.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

5. Factuur
Bij iedere aankoop van een dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Baukje de Boer en wordt maximaal 7 jaar bewaard.
Naderhand opvragen van een factuur kan uiteraard. Neem dan contact op via info@baduhenna-music.com.

6. Betalingstermijn en incassoprocedure
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Baukje de Boer te zijn bijgeschreven.
Bij uitblijven van betaling volgt na een week de eerste herinnering en na nog een week de tweede herinnering. Wanneer dan de betaling nog niet is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 30e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

7. Annulering

 

Workshops Vrouw en Zangcirkel

Voor annuleringen van (deelname aan) de workshop Vrouw en Zang Cirkel geldt dat tot 24 uur van te voren afgezegd mag worden. Er vindt dan een restitutie plaats van het volledige bedrag minus € 3,- administratiekosten. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of simpelweg niet komt opdagen, worden de volledige kosten van de workshop  in rekening gebracht.

  

Cursus Zingen met Bezieling

Voor annuleringen van (deelname aan) Zingen met Bezieling geldt dat binnen een maand voor aanvang van de cursus een bedrag van € 20,- administratiekosten is verschuldigd. Binnen 2 weken voor aanvang is 50% van het deelname bedrag verschuldigd. Korter dan 2 weken van tevoren is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Er volgt geen restitutie bij gemiste bijeenkomsten, omdat een pakketprijs wordt gehanteerd (repetities, werkboek en optreden in één pakket).  Omdat het een kortlopende cursus betreft zijn er helaas geen bijeenkomsten op een ander moment in te halen. Dit wordt ondervangen door de opnames die van de bijeenkomsten worden gemaakt zodat deze thuis beluisterd kunnen worden, 

In principe volgt er geen restitutie van een deel van het bedrag wanneer de klant tussentijds besluit te stoppen met het projectkoor. Tenzij in overleg met Baukje de Boer anders wordt besloten.

Indien Baukje de Boer onverhoopt een bijeenkomst niet kan leiden door ziekte of andere omstandigheden, behoudt zij zich het recht voor deze bijeenkomst te laten vervallen. Deze bijeenkomst wordt niet gerestitueerd of op een ander moment alsnog aangeboden. 

  

8. Verbreken van de overeenkomst door Baukje de Boer
Wanneer Baukje de Boer de training onverhoopt moet afbreken, zal eerst gekeken worden of de resterende bijeenkomsten op een ander moment kunnen plaats vinden. Indien dat niet mogelijk is zal een deel van het deelnamebedrag worden gerestitueerd. De berekening daarvan zal, afhankelijk van de aard van de situatie en de resterende bijeenkomsten, ter plekke worden bekeken.

9. Foto’s, video’s en geluidsopnamen
Tijdens de bijeenkomsten  worden geluidsopnamen gemaakt om te gebruiken als studiemateriaal.
Ook komt het voor dat Baukje de Boer opdracht geeft tot het maken van foto’s en videobeelden voor marketingdoeleinden. Wanneer de klant bezwaar heeft tegen het maken van beeldopnames, graag  van te voren melden zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
Wanneer de klant graag foto’s of video’s wil maken van de bijeenkomsten, geschiedt dit altijd in overleg met Baukje de Boer en de andere deelneemsters. 

10. Copyright
Op al het materiaal dat Baukje de Boer verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur. Dit geldt voor werkboeken, partituren en beeld- en geluidopnamen van de bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd december 2019